Det danske Landbosamfund 1500-1800

Fridlev Skrubbeltrang: Det danske Landbosamfund 1500-1800. København, Den danske historiske Forening, 1978. (480 sider).

Indhold:

Forord

I. Senmiddelalder og reformationstid
- Jorden og befolkningen: Jordbesiddelse/ Selvejerbønderne/ Godskoncentration/ Landbefolkningen
- Landbrugets arbejdsproblem. Vornedskabet: Agrarkrisen/ Vornedskabet
- Fæstevæsenet i senmiddelalderen: Indfæstning eller stedsmål/ Landgilden/ Hoveriet
- Reformforsøg og bonderejsning: Christian II's landbolovgivning/ Den sidste store bondeopstand
- Reformationens sejr. Kirkegods bliver krongods. Liv og lære: Kirkefornyelsen/ Kirkegods bliver krongods/ Præst og menighed

II. Bondestand og herrestand i konge- og adelsvældens tid
- Storbesiddere og landalmue: Konge og adel/ Hovedgårde og ladegårde/ Adelsborg og bondebygning/ Bondehuse/ Landalmuen/ Gårdbrugerne/ Husmænd og inderster/ De hjemløse/ Bondeskæbner/ Vandringer fra land til by - og omvendt
- De store mageskifter. Godsarrondering: Fordele ved mageskifter/ Resultaterne/ Godsarrondering/ Kronens ladegårde/ Fra bondeselveje til fæste
- Erhvervsforhold i hovedtræk: Kornproduktionen/ Husdyrbruget
- Tidens ulykker: pest, krige og ødejorder: Folkesygdomme/ De syv krige; Ødesteder og -jorder
-Fæstebonden og hans herskab: Ejer og fæster/ Godssystemet/ Ugedagsbøndernes skattefrihed/ Ridefogden/ Fæsteforhold/ Fæsterens pligter/ Livsfæste. Enke- og sønnefæste/ Årsager til fæsterskifte/ Stedsmål/ Landgilden/ Arbejdsydelser/ Hoveriafløsning/ Tiender, skatter m.v./ Sagefald
- Tilbageblik. Det almene og det særprægede

III. Landbrug og landbefolkning 1660-1720. Landeværn og fæstevæsen
- Centralstyre og lokalstyre
- Landboforhold efter 1660. Ødegårdene: Det hærgede land/ Ødegårdenes skæbne/ Ødegårdspolitik
- Matrikel og landmåling. Driftssystemer: De første matrikler/ Landmålingen/ Agerjorden. Driftsformer/ Enge, overdrev og skove m.v./ Modelbøger og matrikler/ Det gamle land - og det nyvundne
- Bondebrug og storbrug. Erhvervsforhold: Antal brugere/ Landsbygårde og enkeltgårde/ Hoved- og ladegårde/ Hovedgårdsdriften/ Forpagtninger/ Bondegårdsdrift/ Husdyrbrug
- Godsejere, adelige og borgerlige: Gammeladel og nyadel/ De nye godsejere/ De små proprietærer/ Tab og vinding/ Hovedgårdsbygninger
- Lærde og halvlærde landboer: Landsbypræster/ Degnen
- Gårdmandsstanden: Gårdmændene og landsbystyret/ Gårdbygninger
- Husmænd, inderster og tjenestefolk. Fattigvæsen: Husmænd med jord/ Husdyrhold/ Håndværk/ Landarbejdere/ Tjenestefolk/ Fattigvæsen
- Bønderne og rustningsbyrden. Rytteri og landmilits: Nationale og hvervede regimenter/ Frederik IV's landmilits/ Godspolitik. Ryttergodserne
- Fæstevæsenet indtil 1720. Udviklingstendenser. Selvejerbønder: Fæstebrevenes hovedindhold/ Årsager til fæsterskifter/ Gårdforsiddelser/ Familiefæste/ Fæsteperioder/ Indfæstning. Forgænger-restancer m.v. Forstrækninger/ Landgilde og hoveri/ Husafgifter/ Tiende/ Skatter/ Skiftevæsen. Fæstebønders formue og gæld/ Selvejerbønder
- Vornedskabets sidste periode. Dets gradvise ophævelse
- Landbobefolkningen under enevælden 

IV. Fredsperiodens 1. halvdel. Stavnsbåndet. Fæstevæsenets stabilisering 1720-1760
- Efterkrigstid og landbrugskrise. Landmilits og stavnsbånd: Landbrugskrise/ Landmilitsen/ Landmilitsen ophævet okt. 1730 - febr. 1733/ Forordningen af 4. februar 1733/ Landmilits- og stavnsbåndslovgivningen
- Godsstyrelsen og fæstebønderne: Herskab og ridefoged/ Forskrifter om fromhed/ Troskab og regnskab m.m./ Hovedgårdsdriften/ Hoveri/ Tilsyn med bøndergodset/ Regnskabsvæsenet/ Aflønning/ Godsstyre i almindelighed/ Forholdet til bønderne
- Forholdet mellem ældre og yngre bønder i 1700-tallet. Forsorg ved fæstegården: Familieaftaler/ Aftægtsydelser. Art og størrelse/ Kreaturfoder og fedevarer/ Aftægtsboliger/ Godsejerindflydelse/ Husmændenes forhold
- Herregårde og bønderboliger i 1700-tallet: Nye hovedbygninger/ Bøndergårdene/ Fæste- og lejehuse
- Gårdbrugernes fæsteforhold 1720-59: Årsager til fæsterskifte/ Det faktiske livsfæste/ Familiefæste vinder frem/ Hvornår forekom familiefæste/ Fæsteperioder/ Overdragelsesvilkår/ Indfæstning/ Landgilden/ Øget hoveri/ Avlingshoveriet/ Særlige forhold. Eksempler/ Egaliseringen/ Tiender og skatter
- Landbefolkningens erhvervsvilkår: Fæstevæsenets udvikling/ Godsejere og forpagtere/ Gårdbrugere/ Landarbejderhusmænd/ Husmænds kreaturhold/ Husmandsstandens sociale placering/ Tjenestefolk/ Kvindestavnsbånd?/ De fattige og hjemløse
- Nye træk i kulturbilledet. Skolevæsenet. Tidens syn på bonden: Pietismens tid/ Nye skoler/ Almueoplysning. Tidens syn på bonden 

V. Landboreformerne. Udviklingen ca. 1760-1807
- Et samfund på vej mod forvandling: Ældre historisk opfattelse/ Nyere historiker-synspunkter/ Landboproblemer belyst og omstridt i samtidslitteraturen/ Optakt til en reformperiode/ Landvæsenkommissionerne, redskaber til en reformlovgivning/ Landhusholdningsselskabet
- Jordreformer. Udskiftningens stadier. Jord til husmænd: Storbesiddernes erfaringer/ Forordninger om fællesskabets ophævelse/ Nyopdyrkning. Hedekolonisation/ Private godsreformer/ Udskiftningsforordninger 1769-81/ Huslodder/ Udskiftningen i Nordsjælland/ Udskiftning i andre egne af landet/ Udskiftningsfigurer m.m./ Skovfredning/ Anden jordlovgivning/ Jordloven af 8. juni 1787/ Rydning og hegning
- Landmilits og stavnsbåndsløsning: Reformplaner/ Bondefrigørelsen på vej/ De militære kollegiers holdning/ Blandt reformvenner/ Lehn kontra Reventlow/ Reaktionære røster/ »Den unge frihed - «
Fæstelovgivningen i reformtiden: De første lovgivningsforsøg/ Forordningen af 13. maj 1769 om selvejerbønder i Danmark/ Udkast til en helhedsløsning/ G. C. Oeders indsats/ Fæstelovgivning forberedes 1784-87/ Fæstegårdes overdragelse. Fæld/ Skiftebehandling/ Gårdforsiddelse/ Tvangsfæste/ Hørighed og lydighed/ Problemer i forbindelse med fæstelovgivningen
Fæstevæsenets udvikling før 1787 og i den store reformtid: Fæstestatistik/ Fæsterskrifter 1760-1807/ Forandringer i reformtiden/ Familiefæste/ Hovedresultat
Fæsteafgifter. Hoveriydelser og hoverilovgivning. Andre ydelser: Indfæstning/ Landgilden/ Godsejernes syn på hoveriforholdene 1768/ Hoveriforøgelse/ Reformforslag/ Hoveriforordningen af 1769/ Bestemt hoveri 1771/ Husmandshoveri/ Hoveriforhold 1772-86/ Hoveribønders klager/ O. L. Bangs forslag/ Reventlows store hoveribetænkning/ Hoverireformen debatteres/ Lov og orden/ Frivillige hoverioverenskomster/ Hoverikommissionerne 1795-97/ Problemet kontraktfrihed/ Den endelige hoverianordning/ Husmandshoveriet
Landbefolkningens erhvervsforhold. Sociale problemer: Folkemængde/ Landbrugene/ De store krongodssalg/ Storbrugene/ Udskiftning og godsøkonomi/ Hovedgårdsdriften/ Gårdbrugene/ Høstudbyttet/ Husdyrholdet/ Håndværkere m.fl./ Småbrugere og landarbejdere/ Afgiftsforhold. Fæste- og lejehusmænd/ Pligtsarbejde/ Tyendeforhold
I landboreformernes følge. Andre reformer: Bondeselveje/ Fattigvæsenet/ Skolevæsenet på landet/ Bonden i det offentlige liv/ Brandvæsen/ Vejvæsenet/ Hegnsvæsenet/ Vandløbsreform/ Sandflugtsvæsen/ Folkesundheden

VI. Tilbageblik
- Kilderne: Utrykt kildemateriale/ Trykt kildemateriale
- Kildeudgaver: Landbohistorisk Selskabs publikationer/ Udvalg af ældre landbolitteratur
- Litteratur
- Bilag: Kort/ 1. Godser udvalgt til belysning af fæsteforhold/ 2. Familiefæste 1720-1807/ 3. Gårdforsiddelse 1720-1807/ 4. Gårdforsiddelse i procent 1770-86. Årlige gennemsnit
- Personregister
- Sagregister

Price: 75.00 DKK
Quantity:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support