Historisk Tidsskrift anvender fodnoter med fulde bibliografiske oplysninger ved første henvisning i stedet for litteraturliste. Et værk skal være så entydigt identificeret, at det ud fra oplysningerne i noten alene skal kunne rekvireres på et bibliotek. Refereres der til et værk flere gange, kan de følgende noter forkortes (se nedenfor), dog således at det af sammenhængen utvetydigt skal fremgå, hvad der henvises til.

Fornavne kan forkortes, for så vidt det skønnes ikke at gå ud over præcisionen (Holger Frederik Rørdam = H.Fr. Rørdam).

Navn på forlag kan udelades, især ved ældre og/eller indenlandsk litteratur. Hvis forlagsnavn angives, anføres det før udgivelsessted og -år: Gyldendal, København 2011.

Ved henvisninger til avisartikler kan sidetal udelades, men ikke dato.

Er der flere forfattere eller redaktører, adskilles disse med komma og ampersand (&), dvs.: Hans Hansen, Jens Jensen & Jens Hansen.

Undgå latinske og angelsaksisk inspirerede udtryk og forkortelser som p./pp., s./ss./sq./sqq., vol., ibid., op.cit., passim, cf., et al., BC og lignende. Skriv i stedet s. for side, f./ff. for følgende, bd. for bind, smst. for sammesteds, anf. værk for anførte værk, jf. for jævnfør, saml. for sammenlign, m.fl. for med flere, f.Kr. for før Kristus.

Noter nummereres fortløbende, notetegnet i brødteksten placeres efter sætningstegn, og alle fodnoter afsluttes med punktum.

Anvend følgende format i fodnoterne:

Monografier: Forfatterfornavn Forfatterefternavn: Titel på monografi, (evt. Forlag:) Trykkested trykkeår, s. xxx

Artikel i antologi: Forfatterfornavn Forfatterefternavn: ”Titel på artikel”, i Redaktørfornavn Redaktørefternavn (red.): Titel på antologi, (evt. Forlag,) Trykkested trykkeår, s. xxx.

Serietitler: Evt. serietitel og bd. nr. anføres i parentes efter titel: Titel på monografi/antologi, (Serietitel, XXX).

Artikel i tidsskrift: Forfatterfornavn Forfatterefternavn: ”Titel på artikel”, Titel på tidsskrift, bd. xx, nr./hæfte xx, trykkeår, s. xxx.

Kildeudgivelse: Dokument i Udgiverfornavn Udgiverefternavn (udg.): Titel på kildeudgivelse, (evt. Forlag:) Trykkested trykkeår, s. xxx.

Forkortet note ved anden og følgende henvisninger til samme titel: Forfatterefternavn årstal, s. xxx.

ELLER: Forfatterefternavn, Titel på monografi/"Titel på artikel", s. xxx.

Arkivhenvisninger angives ned til mindste arkiveringsenhed ud fra det princip, at det dokument, der henvises til, skal kunne rekvireres alene ud fra oplysningerne i noten. Det vil alt afhængig af arkivets organisering og arkiveringspraksis sige, at den arkiverende institution, arkivstifter, kasse og læg skal angives, foruden naturligvis oplysninger nok til at identificere selve dokumentet, typisk journalnummer, brevskriver og -modtager med dato eller tilsvarende, hvis disse oplysninger ikke allerede fremgår af brødteksten. Af pladshensyn kan der ved gentagne henvisninger gøres brug af forkortelser. Disse skal dog altid være forklaret ved første forekomst.

Forklarende noter anvendes ikke. Dog er der i Historisk Tidsskrift tradition for i et vist omfang at henlægge forskningsdiskussioner, litteraturoversigter samt kilde- og arkivredegørelser til fodnoterne. Alle ræsonnementer, der vedkommer artiklens hovedanliggende, skal dog fortsat være at finde i brødteksten.

Ved henvisning til internetadresser anføres datoen for konsultationen i parentes efter adressen: http://www.historisktidsskrift.dk / (23.12.2014).